หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองอรัญญิก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองอรัญญิก
 
NEWS
เทศบาลเมืองอรัญญิก ยินดีให้บริการค่ะ (^_^)
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
    เด็กเยาวชนมีพัฒนาด้านการศึกษาที่ได้มาตรฐาน มีความรู้
คู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะชีวิตที่ดี กีฬาเป็นเลิศ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
    ประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย่าง เสมอภาคและทั่วถึง เพื่อเข้าถึงประชาชนอาเซียน และรองรับการขาดแคลน
แรงงานในอนาคต
    ศาสนาได้รับการทำนุบำรุงและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
    มรดกทางวัฒนธรรมประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด
ให้คงอยู่
    พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน สถานศึกษาทุกระดับให้กับผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชนและการสนับสนุนปลูกฝัง
ค่านิยมเด็กเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาด้านสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
    จัดบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสริม
ให้ประชาขนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
    ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพ เสริมสร้างคนไทยแข็งแรง และส่งเสริมการกีฬา
    ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเข้าถึงบริการสาธารณสุข
และลดภาวะเสี่ยงจากโรคภัยต่าง ๆ
    สุขาภิบาลได้รับการพัฒนาที่ถูกสุขลักษณะปราศจากมลพิษจากขยะ
น้ำเสีย และมีการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
    ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
และใช้อย่างยั่งยืน
    สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศน์
    ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด และการประหยัดพลังงาน
    สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ป้องกันฟื้นฟู
    ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล
    ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตเทศบาลให้สวยงามเป็นระเบียบ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาด้านเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
    ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการและเพื่อการบริการประชาชนของเทศบาลและชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงได้ง่าย
สะดวกในการใช้ประโยชน์
    พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการทำงาน
เฉพาะด้านและทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลัก
ธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี
    ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานและพัฒนา
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
    พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริม
ให้ประชาขนมีส่วนร่วม
    เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้
ครบถ้วน ทั่วถึง และเป็นธรรม
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืน
 
 
กิจกรรม ทม.
CLICK
 
 
TRAVEL
CLICK
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-377-730 , 055-301-730 โทรสาร : 055-377-730 ต่อ 100
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองอรัญญิก
จำนวนผู้เข้าชม 1,199,452 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน