หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองอรัญญิก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองอรัญญิก
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
NEWS
เทศบาลเมืองอรัญญิก ยินดีให้บริการค่ะ (^_^)
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
" บริหารโปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาอย่างยั่งยืน "
วิสัยทัศน์ในการบริหาร


 
พันธกิจ
 
   
 
  ปรับปรุงและบังคับใช้ผังเมืองรวมและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานรณรงค์ส่งเสริมให้
คนในชุมชนมีระเบียบวินัยเคารพกฎจราจร ร่วมกัน
ดูแลรักษาที่สาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด
สวยงาม
  จัดบริการสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา มีความสะดวกทั่วถึง
  จัดสวัสดิการสังคมที่ดีแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส
คนยากจน คนพิการ
  ส่งเสริมและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชน/เอกชน
มีส่วนร่วมในการลงทุนสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตแปรรูป และการกระจายสินค้าที่เป็นธรรม
  ส่งเสริมและสร้างโอกาสและยกระดับการเรียนรู้ของ
ประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง
ให้มีคุณภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้ได้
มาตรฐาน มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม และจิต
สํานึกสาธารณะ มีทักษะชีวิตที่ดีกีฬาเป็นเลิศ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  พัฒนาสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ ปราศจากมลพิษจากขยะ
ฝุ่นควัน และนํ้าเสีย
  ส่งเสริมสนับสนุนการนําพลังงานทางเลือกมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน ครัวเรือน และหน่วยงาน
  รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้องแก่ประชาชนและให้สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขและลดภาวะเสี่ยงจากโรคภัยต่าง ๆ
  พัฒนาระบบบริการที่ดีแก่ประชาชนให้ได้รับความ
พึงพอใจจากการบริหารงานของเทศบาล
  บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในเขตเทศบาล
และใกล้เคียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสอดคล้อง
กับภารกิจถ่ายโอนและภารกิจตามกฎหมาย
   
 
  ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การคมนาคม และผังเมือง
แนวทางการพัฒนา
    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม
และการผังเมือง ครอบคลุมทั่วถึง
    ผังเมืองรวมและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุง
พัฒนาที่ได้มาตรฐาน
    ชุมชนมีระเบียบวินัย เครารพกฎจราจรที่สาธารณะ ภูมิทัศน์สะอาด
และสวยงาม
    สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา มีความสะดวกทั่วถึง
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาอาชีพ
เพิ่มรายได้ การท่องเที่ยวและการบริการ แนวทาง
การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
    ส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาที่ดีขึ้น
    เสริมสร้างความเข้มแข็งปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง
    พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
    พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
    พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
    เสริมสร้างความพร้อมให้เด็ก คนชราและผู้ด้อยโอกาสเป็นทรัพยากร
ที่มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
    เสริมสร้างพลังทางสังคม
    พัฒนาและเพิ่มความหลากหลายทางการท่องเที่ยว ได้แก่
      เชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
      เชิงธรรมชาติ
      เชิงธุรกิจ
      บริการสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-377-730 , 055-301-730 โทรสาร : 055-377-730 ต่อ 100
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองอรัญญิก
จำนวนผู้เข้าชม 649,166 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน