กองสวัสดิการสังคม
นางสุพัตรา เนียมเครือ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
รก. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
0-5537-7730 ต่อ 501


นางสาวดวงดาว เกษตรพงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางพรศิริ ตันเต
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สิบโทกฤษณะ แจ่มใส
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตนาภรณ์ กรแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจิราวัฒน์ เกตุเพชร
คนงาน