กองการศึกษา
นางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางทิพปภา ลพประเสริฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง)
นายจาตุรนต์ อุดคำมี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางจิตธิดา ไกรสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางพรสิรี นกด่วน
ครู
นางณธิดา นุ้ยเย็น
ครู
นางสาวบังอร โพธิ์เงิน
ครู
นางมนชนก อินเปล่ง
ครู
นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยวารี
ครู
นางสาววันวิสาข์ อนุศาสตร์
ครู
นางปัณฑิตา แดงเผื่อน
ครู