กองการศึกษา
นางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0-5537-7730 ต่อ 401
นางทิพปภา ลพประเสริฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง)
นางสาวจาริยา เจนจบ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
นายจาตุรนต์ อุดคำมี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางจิตธิดา ไกรสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางพรสิรี นกด่วน
ครู
นางมนชนก อินเปล่ง
ครู
นางณธิดา นุ้ยเย็น
ครู
นางสาวบังอร โพธิ์เงิน
ครู
นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยวารี
ครู
นางสาววันวิสาข์ อนุศาสตร์
ครู
นางปัณฑิตา แดงเผื่อน
ครู
นางรวิภา มณีท่าโพธิ์
ครู