กองช่าง
นายปัญญา วรรณบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
0-5537-7730 ต่อ 301
นายอุกฤษฏ์ เนื่องไชยยศ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
และก่อสร้าง
นายทวีลาภ นาคบุตรศรี
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายชูชัย หล่อนิมิตดี
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
นายทนงศักดิ์ มั่นคง
สถาปนิกชำนาญการ
นางสาวอาชิรญาณ์ ภัทร์ธนะวัฒน์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นางสาวรุจิรา ดีแจ้ง
นายช่างผังเมืองชำนาญงาน
นายปิยะ เรืองธรรม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอดิศร จันทรสุกรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายมณฑล รอดทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นายกรคารม เฒ่าเขียว
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน