กองช่าง
นายปัญญา วรรณบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอุกฤษฏ์ เนื่องไชยยศ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
และก่อสร้าง
นายทวีลาภ นาคบุตรศรี
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายชูชัย หล่อนิมิตดี
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
นายทนงศักดิ์ มั่นคง
สถาปนิกชำนาญการ
นางสาวอาชิรญาณ์ ภัทร์ธนะวัฒน์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายปิยะ เรืองธรรม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวรุจิรา ดีแจ้ง
นายช่างผังเมืองชำนาญงาน
นายอดิศร จันทรสุกรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายมณฑล รอดทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นางสาวกอบกุล เปิ้นสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายกรคารม เฒ่าเขียว
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน