กองคลัง
นางสาวจุฑามาส สีหะวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
0-5537-7730 ต่อ 206
นางรัชนี ทับทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวนิตยา วรเลิศ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นายวีร์ภัทร คงฐิติวัจน์กุล
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
นางเพียงขวัญ สูงศักดิ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวสุวรรณี คุตชนม์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวนิตย์ ปานสมบูรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
นางสาววรณัน ดุษฎีพงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
นางกาญจนี ไทยอู่
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
นางสาวณัฐชานันท์ หนูปรางค์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
สิบโทหญิงชุลีรัตน์ เดชฟุ้ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอำนาจ สุวรรณรอ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรนิกา แสงปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้
นางอุมารัตน์ สวนเอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้
นางฉลอง เทพสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้
นางสาวปวภา ไทยกล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี