สำนักปลัดเทศบาล
นางวรรณา สมศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอรอินทุ์ พจมานทองโอฬาร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ เพียรธรรม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสุภากร อุตตมะเวทิน
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
นางอภิสรา แก้วบัวดี
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
นางสาวธันยวีร์ ยิ้มประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
จ.ส.ต.นิยมศักดิ์ กว้างตระกูล
เจ้าพนักงานทะเบียน
ชำนาญงาน
นายนรเศรษฐ์ จิตกำเหนิด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
จ.ส.ท.ปราโมช สายทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
ส.อ.ปริญญา วงษ์ผา
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
นายเดชาภัค มีศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นางนพมาศ ฟักจตุรัส
เจ้าพนักงานธุรการ
นางอัญชลี ขาวสอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวณัฐกานต์ รักษาศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน