หัวหน้าส่วนราชการ
นายพันธ์เดช มั่งมี
ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก
จ่าสิบเอก ศักดิ์สิทธื์ สีสังข์
รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก