สมาชิกสภาเทศบาล
นายสังวาลย์ นิลหิรัญ
ประธานสภาเทศบาล
เมืองอรัญญิก
นางธนาภรณ์ สังข์เงิน
รองประธานสภาเทศบาล
เมืองอรัญญิก
นายไพฑูรย์ ลาวเกษม
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองอรัญญิก เขต 1
นายวัฒนาพงศ์ ขวัญมนต์ชญา
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองอรัญญิก เขต 1
นายศุภกร แพฎิษฐ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองอรัญญิก เขต 1
นางธนาภรณ์ สังข์เงิน
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองอรัญญิก เขต 1
นางอรสา ทองขาว
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองอรัญญิก เขต 1
จ.อ.ส.ชูชีพ มีไชยโย
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองอรัญญิก เขต 2
นายเนตร สีพรม
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองอรัญญิก เขต 2
นางเบญจวรรณ สุริโย
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองอรัญญิก เขต 2
นางผกามาศ สถิตสุข
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองอรัญญิก เขต 2
นายสมบูรณ์ อายุโย
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองอรัญญิก เขต 2
นายสังวาลย์ นิลหิรัญ
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองอรัญญิก เขต 2
นายชยันต์ มีเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองอรัญญิก เขต 3
นายมณฑล สิงห์รอ
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองอรัญญิก เขต 3
นายสุเทพ จุลสุภา
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองอรัญญิก เขต 3
นางสมศรี ชุมพลศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองอรัญญิก เขต 3
นางพิศมัย ขันแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองอรัญญิก เขต 3