กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางเมทะนี ลูกศร
ผู้อำนวยการกองยุทศาสตร์และงบประมาณ

0-5537-7730 ต่อ 456
นางสาววิยะดา จาดยางโทน
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ
นางสาวเบญญพร สุวรรณ์แจ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นายชิตพล เพ็ชรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
นางณัฐวรรณ ฝึกหัด
นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
นางสุนิสา พวงนิล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวณัฐมล เพ็งเปรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวสุวรางคณา ใจเฉียง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายตะละภัฏ คงรอด
พนักงานขับรถยนต์