กองวิชาการและแผนงาน
นางเมทะนี ลูกศร
ผู้อำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน
นางสาวเขมนิพพิชฌน์ ธนพณัณท์
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ
นางสาวกันยารัตน์ นุตวัตร
นิติกรชำนาญการ
นางสาวเบญญพร สุวรรณ์แจ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ แก้วกลัด
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายชิตพล เพ็ชรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
นางสาวกนกพร พิมพา
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวปิยะภรณ์ มอญชื่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววิชดา พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวภษมน คำมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายตะละภัฏ คงรอด
พนักงานขับรถยนต์