กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวศิริจันทร์ รุ่งยิ้ม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายชูศักดิ์ รักเสนาะ
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นายณรงกรณ์ แสนสุข
นักวิชาการสุขาภิบาล
ชำนาญการ
นางสาวทิวาวรรณ หุ่นทอง
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
นายนพคุณ ยรรยงค์
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
นางสาวจุฑารัตน์ ตันติวงศ์กานต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวทิติยา แสงรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวหนึ่งฤทัย สังข์แตง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชยุดา คำศรีบัว
คนงาน
นายภิญโญ บุญทั่ง
พนักงานขับรถยนต์