คณะผู้บริหารเทศบาล
นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย
นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล
รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
นายลักษ์ เสือเล็ก
รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
นางรัชฎาพร พิมพา
รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
นางพิศมัย ขันแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
นางสาวดาวลอย รุ่งยิ้ม
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
นายมานะศักดิ์ ผูกพานิช
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก