ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
22 เมษายน 2565
สถิติรวมทุกทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน เขตพื้นที่ท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบข้อมูลเดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565

สถิติรวมทุกทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน เขตพื้นที่ท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบข้อมูลเดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565