ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
27 เมษายน 2564
สื่อวีดีทัศน์ SDGs "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา" สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สื่อวีดีทัศน์ SDGs "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา" สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ