ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
19 เมษายน 2564
สถิติรวมทุกทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน เขตพื้นที่ท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบข้อมูลเดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564

สถิติรวมทุกทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน เขตพื้นที่ท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบข้อมูลเดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564