ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
24 มิถุนายน 2563
ข้อมูลสถิติทางการทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563

ข้อมูลสถิติทางการทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563

ที่มา: สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก