ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
27 พฤษภาคม 2562
ข้อมูลสถิติทางการทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก

ข้อมูลสถิติทางการทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ที่มา: เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก