ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
21 พฤศจิกายน 2561
ข้อมูลสถิติทางการทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก

ข้อมูลสถิติทางการทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก

ที่มา: เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก