ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
12 กุมภาพันธ์์ 2561
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติบทความความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกียวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประกอบด้วย บทความการสรุปย่อคำวินิจฉัย สรุปข้อร้องเรียน สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

http://www.oic.go.th สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ