รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
23 มกราคม 2566
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญเรือน หมู่ที่ 4 ก. 4.00 ยาว 315.00 ม. หนา0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตร.ม. ต.อรัญญิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญเรือน หมู่ที่ 4 ก. 4.00 ยาว 315.00 ม. หนา0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตร.ม. ต.อรัญญิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)