แผนแม่บทเทคโนโลยี
6 มกราคม 2565
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(พ.ศ. 2565-2568)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(พ.ศ. 2565-2568)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(พ.ศ. 2565-2568)

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามลิงค์ด้านล่าง

http://www.muangaranyik.go.th/file/news/news4442_file_3254.pdf

เอกสาร :