ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
31 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ออนไลน์ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก

ประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ออนไลน์ โดยสามารถเข้าใช้ระบบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก

ประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ออนไลน์ โดยสามารถเข้าใช้ระบบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก