ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
31 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 198/2566 เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) (ฉบับที่ 3)

ประชาสัมพันธ์ คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 198/2566 เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) (ฉบับที่ 3)