ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
8 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

ด้วยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิก จะจัดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ในวันศุกร์ที่ 10  มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3  ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก