ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
27 กุมภาพันธ์์ 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ