ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
21 กุมภาพันธ์์ 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตราการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกจังหวัดพิษณุโลก ปี 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตราการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกจังหวัดพิษณุโลก ปี 2566