ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
16 กุมภาพันธ์์ 2566
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมโครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมโครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์  ด้วยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิก  จะจัดโครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก