ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
2 พฤศจิกายน 2564
สื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 ตอน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินฯ / คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินฯ ประจำจังหวัด ประจำ อปท. และประชาชนทั่วไปรับทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ สามารถสืบค้นองค์ความรู้ และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมได้จากคิวอาร์โค้ดแนบท้ายนี้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : https://www.youtube.com/watch?v=0x30BLYTYrA&t=2s

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : https://www.youtube.com/watch?v=gGDuurasMwo&t=2s

คณะกรรมการตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : https://www.youtube.com/watch?v=rdXvRh3CdLA&t=3s

ตัวอย่างการวินิจฉัยและตอบข้อหารือเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : https://www.youtube.com/watch?v=_T1BZMqg7B4&t=80s

คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : https://drive.google.com/drive/folders/1WVVKmtOTruan8hC7nbosYtXuuTpKE6Ed