ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
1 พฤศจิกายน 2564
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบกิจการรายเดิม ที่ได้รับใบอนุญาต หนังสือรับรอง การแจ้งประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร ที่หมดอายุภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ติดต่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งความประสงค์ได้ที่เทศบาลเมืองอรัญญิก

ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบกิจการรายเดิม ที่ได้รับใบอนุญาต หนังสือรับรอง การแจ้งประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร ที่หมดอายุภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ติดต่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งความประสงค์ได้ที่เทศบาลเมืองอรัญญิก

ด้วยเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้พิจารณาอนุญาต/รับรองการแจ้งกิจการในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก บัดนี้ใกล้สิ้นสุดปี 2564 แล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบกิจการรายเดิม ทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรอง การแจ้งประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร ที่จะหมดอายุภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และผู้ประกอบการายใหม่ ให้ดำเนินการดังนี้

1. กรณีรายเดิมจะขอยกเลิกกิจการ ขอความร่วมมือกรอกแบบฟอร์ม เพื่อจำหน่ายชื่อกิจการออกจากทะเบียน

2. กรณีรายใหม่และรายเดิม ที่มีความประสงค์ดำเนินการต่อไป ขอความร่วมมือท่าน กรอกแบบฟอร์มขอต่อใบอนุญาตฯ พร้อมนำบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านฉบับจริงของเจ้าของกิจการมาแสดง พร้อมยื่นเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมประจำปี ภายในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

โดยผู้ประกอบการสามารถมาดำเนินการได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก หรือโทรสอบถามได้ที่ 055-377730 ต่อ 600 ในวันและเวลาราชการ