ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
8 พฤษภาคม 2563
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว)

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมสำหรับพื้นที่ กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต สำหรับกิจกรรมด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพ