ประชาสัมพันธ์เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
29 เมษายน 2565

สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

10 มกราคม 2565

คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 216/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ฯ เทศบาลเมืองอรัญญิก

10 มกราคม 2565

คู่มือการปฏิบัติบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

1 เมษายน 2564

สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

15 มิถุนายน 2563

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

22 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1 ตุลาคม 2561

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

8 มกราคม 2561

ผังกระบวนงานของระบบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก