แผนดำเนินงาน
23 มีนาคม 2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

23 มีนาคม 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองอรัญญิก พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

17 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

9 ธันวาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

18 ตุลาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

23 กันยายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 7

19 กันยายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมืองอรัญญิก

16 กันยายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

6 กันยายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5

5 กันยายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

9 มิถุนายน 2565

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

22 เมษายน 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก

1 กุมภาพันธ์์ 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

13 ธันวาคม 2564

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

25 ตุลาคม 2564

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

14 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

24 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

4 พฤศจิกายน 2562

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3 ธันวาคม 2561

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การยื่นแบบประเมินและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562

29 พฤศจิกายน 2561

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

22 พฤศจิกายน 2561

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

5 พฤศจิกายน 2561

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

10 เมษายน 2561

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

21 ธันวาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1

21 ธันวาคม 2560

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1

31 ตุลาคม 2560

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561