กฏหมายอื่น ๆ
21 เมษายน 2566

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

23 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก ,พนักงานท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก

17 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2566

1 กุมภาพันธ์์ 2566

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

1 กุมภาพันธ์์ 2566

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

1 กุมภาพันธ์์ 2566

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

31 มกราคม 2566

คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลเมืองอรัญญิก

27 มกราคม 2566

เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน

16 มกราคม 2566

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่

29 ธันวาคม 2565

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลเมืองอรัญญิก

12 พฤษภาคม 2565

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

12 พฤษภาคม 2565

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

12 พฤษภาคม 2565

สรุปประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

1 กุมภาพันธ์์ 2565

คู่มือปฏิบัติงาน ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

24 มกราคม 2565

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2565

7 ธันวาคม 2564

คู่มือการปฏิบัติงานการเขียนโครงการ

7 ธันวาคม 2564

คู่มือการปฏบัติงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 2499

7 ธันวาคม 2564

คู่มือการปฏบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

7 ธันวาคม 2564

คู่มือการปฎิบัติงานกระบวนการปฎิบัติงานสารสนเทศ

7 ธันวาคม 2564

คู่มือการปฏิบัติงานสารบัญ

7 ธันวาคม 2564

คู่มือปฏิบัติงานตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

7 ธันวาคม 2564

คู่มือการปฏบัติงาน

4 ธันวาคม 2563

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563

4 ธันวาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)