ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
8 ธันวาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย เพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 New

7 ธันวาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างเหมาบริการ กรณีการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองอรัญญิก (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) New

1 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2566 และ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 New

1 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการด้านทันตกรรมของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก New

1 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก New

1 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์ New

1 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 New

30 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ โครงการพาณิชย์....ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2) New

30 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการ "ร้านยาคุณภาพของฉัน ให้บริการเจ็บป่วยเล็กน้อย Common illness" New

29 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ การรับงานไปทำที่บ้าน กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจรับงานไปทำที่บ้าน New

29 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 New

21 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานและร่วมจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022)

11 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ.2566

10 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

8 พฤศจิกายน 2565

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ พร้อมรื้อถอน

7 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

3 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2 พฤศจิกายน 2565

แจ้งประชาสัมพันธ์ การจัดแบ่งล็อคร้านค้าในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

31 ตุลาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างเหมาบริการ กรณีการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองอรัญญิก (เพิ่มเติม)

27 ตุลาคม 2565

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลอรัญญิก ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

26 ตุลาคม 2565

เชิญชวน เสนอชื่อบุคคล หรือองค์กรเพื่อเข้าพิจารณาคัดเลือกรางวัลดีเด่น

21 ตุลาคม 2565

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอเชิญชวนเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำสวนสาธารณะคลองโคกช้าง ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

20 ตุลาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างเหมาบริการ กรณีการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองอรัญญิก

19 ตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ แจ้งกิจการในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก

19 ตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณซอยชนโค หมู่ที่ 8 ตำบลอรัญญิก

18 ตุลาคม 2565

เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

12 ตุลาคม 2565

ประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งการปิดถนนชั่วคราว

12 ตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

12 ตุลาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องกำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก

11 ตุลาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

10 ตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนทำหมันสุนัขและแมวตัวผู้ประจำปีงบประมาณ 2566

5 ตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

3 ตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการต่อใบอนุญาตเคลื่อนที่ให้กับผู้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ.2565

26 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (รายละเอียดตาม QR Code)

14 กันยายน 2565

สรุปงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จะดำเนินการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022)

2 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

26 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์แจ้งการปิดถนนชั่วคราว

25 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ดับกระแสไฟฟ้าบริเวณสี่แยกเส้นทางไปคลองคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก

8 สิงหาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร

4 สิงหาคม 2565

เทศบาลเมืองอรัญญิก ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางการชำระค่าน้ำ ค่าขยะ ผ่านช่องทาง QR Code

22 กรกฏาคม 2565

ขอเชิญชวนชาวตำบลอรัญญิก ร่วมปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น

21 กรกฏาคม 2565

เทศบาลเมืองอรัญญิกขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

19 กรกฏาคม 2565

จดหมายข่าว ฉบับที่ 4/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565

19 กรกฏาคม 2565

การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

18 กรกฏาคม 2565

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

8 กรกฏาคม 2565

เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงวันหยุดยาว

5 กรกฏาคม 2565

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควัน กัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ. 2565

27 มิถุนายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

27 มิถุนายน 2565

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565