27 เมษายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอโมมิเตอร์และปรอทวัดไข้ให้กับสถานพยาบาลในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก

วันที่ 25 เมษายน 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอโมมิเตอร์ จำนวน 120 ชุด และปรอทวัดไข้ จำนวน 10,000 อัน ให้กับสถานพยาบาลในเขตตำบลอรัญญิก ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการมอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ทั้งนี้ เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบลอรัญญิก ทั้ง 10 หมู่บ้าน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ที่จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเฝ้าระวังและคัดกรองอาการของโรคในระยะที่ 2 ให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดยการสนับสนุนเครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกในครัวเรือนทุกคนวัดอุณหภูมิด้วยตนเองทุกวัน พร้อมกรอกอุณหภูมิในแบบบันทึก โดยอาสาสมัครสาธารณสุขดำเนินการจัดเก็บ เพื่อบันทึกข้อมูลลงระบบแอพพลิเคชัน ต่อไป