8 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง New

8 มิถุนายน 2566
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) ประจำปีการศึกษา 2566 New

7 มิถุนายน 2566
โครงการสำรวจข้อมูลเด็กเพื่อการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิการ“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” New

6 มิถุนายน 2566
ประชาคมรับฟังความคิดเห็น ในการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก New

3 มิถุนายน 2566
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 New

3 มิถุนายน 2566
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 New

1 มิถุนายน 2566
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการโอนย้าย New

1 มิถุนายน 2566
โครงการ "ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น" New

1 มิถุนายน 2566
โครงการแรงงานนอกระบบกับสิทธิประโยชน์การคุ้มครองแรงงานและกฏหมายการประกันสังคม New

31 พฤษภาคม 2566
เข้าร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2566 New

30 พฤษภาคม 2566
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 New

30 พฤษภาคม 2566
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 New

28 พฤษภาคม 2566
ร่วมโครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 New

26 พฤษภาคม 2566
ลงพื้นที่ดำเนินการตัดกิ่งไ้ม้ที่พาดสายไฟฟ้าบริเวณซอยทหารอากาศ หมูที่ 7 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก New

25 พฤษภาคม 2566
เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 777/95 หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก New

25 พฤษภาคม 2566
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาหน่วยกองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ปีที่ 39 New

19 พฤษภาคม 2566
การประชุมเพื่อประเมินศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลอรัญญิกภายใต้โมเดลการประเมินศูนย์ช่วยเหลือสังคมพิษณุโลกแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

18 พฤษภาคม 2566
โครงการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลอรัญญิก ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

12 พฤษภาคม 2566
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 777/95 (หมู่บ้านพงศ์ผกา) ซอย 9 หมู่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

12 พฤษภาคม 2566
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2566

11 พฤษภาคม 2566
ร่วมพิธีมอบโล่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ให้กับนางปี ศรีอ่อน อายุ 103 ปี ประชาชนหมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก

10 พฤษภาคม 2566
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ทั้ง 10 หมู่บ้าน

6 พฤษภาคม 2566
ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

3 พฤษภาคม 2566
เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกมอบเงินสนับสนุนจัดสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 4 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

1 พฤษภาคม 2566
มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 หลัง

1 พฤษภาคม 2566
นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับจังหวัด

28 เมษายน 2566
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองอรัญญิก ครั้งที่ 4/2566

28 เมษายน 2566
คณะทำงานประเมินและกำหนดจุดติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก

28 เมษายน 2566
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2566

26 เมษายน 2566
ประชุมการติดตามสถานการณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดพิษณุโลก