2 กรกฏาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกให้การต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก New

7 พฤษภาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

7 พฤษภาคม 2563
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ร่วมกับ เทศบาลเมืองอรัญญิก มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดป้องกัน PPE และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด ให้กับหน่วยในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

6 พฤษภาคม 2563
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก(เขื่อนขันธ์) จัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5 พฤษภาคม 2563
ชมรมผู้ปกครองคนพิการสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้พิการทางสติปัญญา ในตำบลอรัญญิก

1 พฤษภาคม 2563
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มอบอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลอรัญญิก

29 เมษายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แยกอินโดจีนขาเข้า บริเวณหน้าหมู่บ้านชินลาภ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

28 เมษายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต้อนรับตัวแทนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก

28 เมษายน 2563
เจ้าอาวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดกรุงกรัก นำอาหารและข้าวกล่องมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลอรัญญิก

27 เมษายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอโมมิเตอร์และปรอทวัดไข้ให้กับสถานพยาบาลในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก

27 เมษายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

27 เมษายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แยกอินโดจีนขาเข้า บริเวณหน้าหมู่บ้านชินลาภ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

21 เมษายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก ให้บริการประชาชนตำบลอรัญญิก ลงทะเบียน ตรวจสอบ และทบทวนสิทธิ์ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท

19 เมษายน 2563
คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

14 เมษายน 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก ตรวจเยี่ยมด่านตรวจโควิด-19 แยกอินโดจีนขาเข้า บริเวณหน้าหมู่บ้านชินลาภ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

14 เมษายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมกับหน่วยงานทหารแจกข้าวกล่องให้กับประชาชน ในโครงการ

8 เมษายน 2563
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจเยี่ยม พร้อมมอบน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจหมู่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน

11 มีนาคม 2563
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนมีนาคม 2563

9 มีนาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกัน โรค COVID - 19

7 มีนาคม 2563
โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563

6 มีนาคม 2563
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ฝึกศึกษา) โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)

5 มีนาคม 2563
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563

3 มีนาคม 2563
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง(ฝึกศึกษา) โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง)

28 กุมภาพันธ์์ 2563
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

26 กุมภาพันธ์์ 2563
โครงการขุดลอกผักตบชวาและกำจัดวัชพืชคลองโคกช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

24 กุมภาพันธ์์ 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

20 กุมภาพันธ์์ 2563
พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ครบรอบปีที่ 42

19 กุมภาพันธ์์ 2563
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลอรัญญิก

14 กุมภาพันธ์์ 2563
โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

13 กุมภาพันธ์์ 2563
โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563