9 ธันวาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 New

9 ธันวาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอรัญญิก กรณีเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง New

9 ธันวาคม 2565
รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 New

9 ธันวาคม 2565
อวยพรวันคล้ายวันเกิด ให้แก่ท่านนายกนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก New

8 ธันวาคม 2565
ประชุมคณะทำงานฯและติดตามการดำเนินงานครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น New

7 ธันวาคม 2565
ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 New

7 ธันวาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิกได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ประชาชน หมู่ที่ 8 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก New

7 ธันวาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญิก New

7 ธันวาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก New

6 ธันวาคม 2565
ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 New

5 ธันวาคม 2565
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 New

3 ธันวาคม 2565
งานแถลงข่าวต้อนรับผู้แข่งขัน การแข่งขัน L ่Etape Phitsanulok by Tour de France 2022 New

28 พฤศจิกายน 2565
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 New

21 พฤศจิกายน 2565
นิทรรศการ “ปลุกพลังความคิด ปรับวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนเมืองพิษณุโลกสู่ความยั่งยืน (SDGs) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้อำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย

21 พฤศจิกายน 2565
ลงพื้นที่ตรวจเพื่อต่อใบอนุญาตใช้สถานที่เป็นโรงมหรสพ (ธนาซีเนเพล๊กซ์ Big C / Major cineplex Lotus)

18 พฤศจิกายน 2565
ประชุมคณะกรรมการประเมินควบคุมภายในของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2565

18 พฤศจิกายน 2565
โครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน

17 พฤศจิกายน 2565
โครงการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลอรัญญิก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

17 พฤศจิกายน 2565
การตรวจคัดกรองสารเสพติด ของข้าราชการ และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2566

14 พฤศจิกายน 2565
ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11 พฤศจิกายน 2565
อบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม หรือ “อาชีพดีพร้อม” หลักสูตรที่ 4 พัฒนาต่อยอดทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ

10 พฤศจิกายน 2565
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

9 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565

4 พฤศจิกายน 2565
ประชุมพนักงานเทศบาลฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

2 พฤศจิกายน 2565
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2 พฤศจิกายน 2565
ประชุมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท) แทนตำแหน่งที่ว่าง และการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) แทนตำแหน่งที่ว่าง

1 พฤศจิกายน 2565
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับพนักเทศบาลที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและข้าราชการโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล

23 ตุลาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

21 ตุลาคม 2565
จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลกประจำปี 2565

20 ตุลาคม 2565
ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลกประจำปี 2565