กองสวัสดิการสังคม
จ่าสิบเอกอลงกต โพธิ์รุ่ง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
0-5537-7730 ต่อ 501


นางสาวดวงดาว เษตรพงษ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
นายอนุรักษ์ เนียมสวรรค์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางรัชนู อาจแย้ม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สิบโทกฤษณะ แจ่มใส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวรัตนาภรณ์ กรแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจิราวัฒน์ เกตุเพชร
คนงาน