กองช่าง
นายปัญญา วรรณบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
0-5537-7730 ต่อ 301
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
และก่อสร้าง
นายทวีลาภ นาคบุตรศรี
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายชูชัย หล่อนิมิตดี
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
นายทนงศักดิ์ มั่นคง
สถาปนิกชำนาญการ
นางสาวอาชิรญาณ์ ภัทร์ธนะวัฒน์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นางศิริลักษณ์ บุญมา
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายอดิศร จันทรสุกรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวรุจิรา ดีแจ้ง
นายช่างผังเมืองชำนาญงาน
นายปิยะ เรืองธรรม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายมณฑล รอดทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
ตำแหน่งว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นางสาวกรรณิการ์ เครือสาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน