สมาชิกสภาเทศบาล
นางอรสา ทองขาว
ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก
นายเนตร สีพรม
รองประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก
นางสาวสิรีธร ศาลา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 1
นางธนาภรณ์ สังข์เงิน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 1
นายศุภกร แพฎิษฐ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 1
นายวัฒนาพงศ์ ขวัญมนต์ชญา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 1
นายไพฑูรย์ ลาวเกษม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 1
พันเอก สาโรจน์ เดชฟุ้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 2
นายสังวาลย์ นิลหิรัญ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 2
นางผกามาศ สถิตสุข
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 2
นายสมบูรณ์ อายุโย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 2
จ่าสิบเอก ชูชีพ มีไชยโย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 2
นายชยันต์ มีเงิน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 3
นางศจี ประเทืองสุข
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 3
นายสุเทพ จุลสุภา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 3
นายณัฐวุฒิ นาคใย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 3
นายมณฑล สิงห์รอ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 3
นางสมศรี ชุมพลศรี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 3