รายงานเรื่องราวร้องทุกข์
5 เมษายน 2562
รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)

รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)

ที่มา : จากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก