เอกสารเผยแพร่/ดาวน์โหลด
12 ตุลาคม 2563
ระบบสารสนเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่องค์กรต้องการ และที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory)

ระบบสารสนเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่องค์กรต้องการ และที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory)

ระบบสารสนเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency  ของบุคลากรทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ที่องค์กรต้องการ และที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory)

เอกสาร : ทั่วไป
เอกสาร : วิชาการ
เอกสาร : อำนวยการ
เอกสาร : บริหาร