เอกสารเผยแพร่/ดาวน์โหลด
2 มกราคม 2563
แบบฟอร์มเพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2564 (BBL) หลักเกณฑ์ปี พ.ศ.2564 (มท.6)

หลักเกณฑ์ปี พ.ศ.2564 (มท.6)

เอกสาร : 1. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร)
เอกสาร : 2. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)
เอกสาร : 3. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)
เอกสาร : 4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)
เอกสาร : 5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ)
เอกสาร : 6. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการก่อสร้าง-ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน
เอกสาร : 7. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลวง
เอกสาร : 8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับค่าก่อสร้าง-ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร : 9. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
เอกสาร : 10. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
เอกสาร : 11. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)
เอกสาร : 12. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
เอกสาร : 13. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)
เอกสาร : 14. เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
เอกสาร : 15. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
เอกสาร : 16. เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า