คำถามที่พบบ่อย
18 กุมภาพันธ์์ 2563
คำถาม-ตอบ ที่พบบ่อย ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก

คำถาม-ตอบ ที่พบบ่อย ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก

คำถาม            ประชาชนที่ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จะติดต่อ ช่องทางไหนได้บ้าง

คำตอบ           1. ติดต่อด้วยตัวเองได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก

                    2. ยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยคลิกเข้าไปที่

https://www.muangaranyik.go.th/complaint.php
       3. โทรศัพท์หมายเลข 055-377-730 ต่อ 0
       4. สามารถติดต่อผ่าน Facebook งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองอรัญญิก

 

คำถาม            กรณียื่นคำร้องทุกข์ต้องระบุตัวตนผู้ยื่นคำร้องด้วยหรือไม่

คำตอบ           ขอความกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการและการประสานงานเพิ่มเติม

                    ทางเทศบาลเมืองอรัญญิก จะปกปิดข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เท่านั้น

 

คำถาม            ขออนุญาตปิดประกาศที่ดิน ต้องติดต่อที่ไหน

คำตอบ           ติดต่องานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ จุดประชาสัมพันธ์ เพื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานตามขั้นตอนต่อไป

 

คำถาม            ไฟฟ้ารายทางสาธารณะดับ ต้องแจ้งที่ไหน และแจ้งได้ที่ช่องทางไหนบ้าง

คำตอบ           กรณีหลอดไฟฟ้ารายทางสาธารณะดับ สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก

                    แจ้งได้  4 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

                    1. ติดต่อด้วยตัวเองได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก

                    2. ยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยคลิกเข้าไปที่

https://www.muangaranyik.go.th/complaint.php
       3. โทรศัพท์หมายเลข 055-377-730 ต่อ 0
       4. สามารถติดต่อผ่าน Facebook งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองอรัญญิก

 

คำถาม            ประชาชนติดตามคำร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่แจ้งไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้ช่องทางไหนบ้าง

คำตอบ           ติดตามคำร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ทางโทรศัพท์หมายเลข 055-377-730 ต่อ 0

                   เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ และแจ้งให้ผู้ร้องทราบต่อไป