แผนบริหารความเสี่ยง
28 ธันวาคม 2565
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก