ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
16 มกราคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดการประชุมคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือฯตามโครงการ “บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา”

14 มกราคม 2553

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสี ประจำปี 2553

11 มกราคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก การมอบเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์จำนวน 10 หมู่บ้าน

8 มกราคม 2553

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในโครงการจัดงานป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2552

8 มกราคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553

8 มกราคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2552

8 มกราคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ให้การต้อนรับผู้ตรวจเยี่ยม จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

8 มกราคม 2553

ปรกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนประจำปี ๒๕๕๓

30 ธันวาคม 2552

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

29 ธันวาคม 2552

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การออกปฏิบัติงานให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2553

29 ธันวาคม 2552

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2553

29 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนตำบลอรัญญิก

27 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมพิธีเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติปี 2552

13 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้กับประชาชนตำบลอรัญญิก

10 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 (7 วันอันตราย)

9 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายเครื่องสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา

9 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา

8 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

4 ธันวาคม 2552

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการมอบอำนาจฯในการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก

4 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา และจริยธรรม

2 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกให้ความช่วยเหลือประชาชน หมู่ 4 ต.อรัญญิก

2 ธันวาคม 2552

จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี2552

25 พฤศจิกายน 2552

วารสารอรัญญิกสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ฉับับปฐมฤกษ์ 2552

24 พฤศจิกายน 2552

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก

22 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ให้กับประชาชนตำบลอรัญญิก

20 พฤศจิกายน 2552

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปี 2552

13 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ครบรอบปีที่ 40

13 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ครั้งที่ 2)

13 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2552

12 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก

12 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พศ. 2552

5 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมข้าราชการและพนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2552

3 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2552

3 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2552

2 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก จัดงานถนนสายวัฒนธรรม กับการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง

29 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดฝึกอบรมพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

29 ตุลาคม 2552

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกเรื่องการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553

28 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกจัดประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พศ. 2553 - 2555) (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

28 ตุลาคม 2552

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเรือนราษฎร หมู่ 10 ตำบลอรัญญิก

26 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพวงมาลา และกล่าวราชสดุดีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

21 ตุลาคม 2552

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาส้ม หมู่ 9 ต. อรัญญิก

15 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้ทบทวนและเตรียมความพร้อมพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

14 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมข้าราชการ และพนักงานประจำเดือนตุลาคม 2552

8 ตุลาคม 2552

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

8 ตุลาคม 2552

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 - 2555) (เพิ่มเติมฉบับที่1)

7 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 97 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

7 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมชี้แจงดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2552

1 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 97 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

1 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2552