ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
31 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ออนไลน์ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก

31 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 198/2566 เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) (ฉบับที่ 3)

30 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน คร้งที่ 12 / 2566

28 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิต ปี 2566

28 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566

28 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งระงับจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก

24 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งระงับจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก

22 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน คร้งที่ 11 / 2566

22 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร พระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี

22 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน วันที่ 22 มีนาคม 2566

21 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด(ภ.ด.ส.2) ประจำปี พ.ศ. 2566

21 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งระงับจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 8 ตำบลอรัญญิก

20 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้า หมู่บ้านปาล์มเพลส หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 -12.00 น.

13 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566

13 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งระงับจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลอรัญญิก

9 มีนาคม 2566

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ สคพ. และพื้นที่ใกล้เคียง ????ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ เวลา 09.00 น.

8 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

8 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการตั้งจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

8 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลพลายชุมพล พ.ศ. 2566

7 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการสำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2566

7 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2566

7 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมศิลปากร

3 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566

2 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2566 มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การติดต่อขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก

2 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า

1 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศท่าอากาศยานพิษณุโลก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ ท่าอากาศยานพิษณุโลก พ.ศ. 2566

1 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อภูธรจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2565

1 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. 2566

28 กุมภาพันธ์์ 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์

28 กุมภาพันธ์์ 2566

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2566

27 กุมภาพันธ์์ 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

27 กุมภาพันธ์์ 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลห้วยแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว พ.ศ. 2566

27 กุมภาพันธ์์ 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ

24 กุมภาพันธ์์ 2566

ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินการกับสุนัขหรือแมวไม่มีเจ้าของ ที่มีการแจ้งร้องเรียน/ตรวจพบในที่หรือทางสาธารณะพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก

24 กุมภาพันธ์์ 2566

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งระงับจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 3 (ซอยโนนพยอม) และ หมู่ 3 (หมู่บ้านออมสิน) ตำบลอรัญญิก

23 กุมภาพันธ์์ 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล พ.ศ. 2566

23 กุมภาพันธ์์ 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ฯ

23 กุมภาพันธ์์ 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต พ.ศ. 2566

23 กุมภาพันธ์์ 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2566

21 กุมภาพันธ์์ 2566

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งระงับจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก

21 กุมภาพันธ์์ 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตราการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกจังหวัดพิษณุโลก ปี 2566

20 กุมภาพันธ์์ 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

20 กุมภาพันธ์์ 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ พ.ศ. 2566

20 กุมภาพันธ์์ 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พ.ศ. 2566

20 กุมภาพันธ์์ 2566

ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

17 กุมภาพันธ์์ 2566

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งระงับจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก

16 กุมภาพันธ์์ 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2566

16 กุมภาพันธ์์ 2566

ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมโครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566