ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
9 มิถุนายน 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง ศสม.เขื่อนขันธ์ ชวนพี่น้องประชาชนฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 2 เป็นต้นไป) วัคซีนโควิด ชนิด Moderna Bivalent ใหม่จะมีการจัดกิจกรรมฉีดวัคซีน ในวัน ศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30-11.30 น. New

7 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 New

7 มิถุนายน 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2566 New

7 มิถุนายน 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 New

30 พฤษภาคม 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง การติดตามประเมินผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น QR Code New

26 พฤษภาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 New

26 พฤษภาคม 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ประจำปี New

25 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18 / 2566 New

25 พฤษภาคม 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล "ช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม" New

23 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้า ซอยทหารอากาศ หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.

23 พฤษภาคม 2566

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป

22 พฤษภาคม 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน

22 พฤษภาคม 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

22 พฤษภาคม 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสมัครเข้าการศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน(Government Innovation for Sustainable Development) รุ่นที่ 2 / 2566(เน้นบริบทการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

15 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

12 พฤษภาคม 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

9 พฤษภาคม 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง คู่มือองค์ความรู้การใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

9 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เทศบาลเมืองอรัญญิก เชิญชวนประชาชนผู้สิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิ และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินเข้าคูหา เลือกคนดีเข้าสภา

3 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้า หมู่บ้านศิวาภรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

3 พฤษภาคม 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16 / 2566

2 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

1 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 2566

28 เมษายน 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สายพันธุ์ XBB.1.16

27 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งระงับจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก

26 เมษายน 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเลือกกันเองในระดับเขตสุขภาพเพื่อเป็นกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ในสมัยวาระ พ.ศ. 2566 - 2569

26 เมษายน 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)

26 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15 / 2566

24 เมษายน 2566

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศเขตควบคุมไฟป่า และขอความร่วมมือห้ามเผาโดยเด็ดขาด ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก ออกไปจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

24 เมษายน 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

24 เมษายน 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat Storke)

24 เมษายน 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง

24 เมษายน 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

21 เมษายน 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

12 เมษายน 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกผู้แทนภาคประชาสังคม เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิษณุโลก (ก.บ.จ. พิษณุโลก)

11 เมษายน 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมการประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 เทศบาลเมืองอรัญญิก

11 เมษายน 2566

งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองอรัญญิก เปิดบริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดสงกรานต์ วันที่ 13 -17 เมษายน 2566 อาทิเช่น รับการแจ้งเกิด การแจ้งตาย และการย้ายที่อยู่ ช่วงเวลา 08.30 - 16.30 น.

11 เมษายน 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

11 เมษายน 2566

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

10 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์ วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก

10 เมษายน 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งเสริมร้านอาหาร Thai Select จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566

10 เมษายน 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสมัครเข้าร่วมการประเมินศูนย์ Wellness Center จังหวัดพิษณุโลก

10 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรักษาสิ่งแวดล้อมช่วงประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีไทย ท้องถิ่นร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม"

7 เมษายน 2566

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

5 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน เมษายน 2566

4 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและเฝ้าระวังสารกัมมันตรังสีซีเซียม 137

4 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์ การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

3 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์ โครงการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นเมนหลักในหมู่บ้านพงศ์ผกา 2 หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก

3 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร : พับเหรียญโปรยทานสร้างอาชีพ