17 มิถุนายน 2565
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นายนรินทร์  วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 3 ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว รวมถึงได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์การบริหารงานด้านการพัฒนาสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,และการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองอรัญญิก ในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคการให้บริการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ในระดับปฐมภูมิ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก