อัตรากำลัง

อัตรากำลัง เทศบาลเมืองอรัญญิก


ตำแหน่ง จำนวน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (พนักงานเทศบาล) 42 ท่าน
ข้าราชการครู (พนักงานเทศบาล) 6 ท่าน
ลูกจ้างประจำ 1 ท่าน
พนักงานจ้าง

109 ท่าน